U - součinitel prostupu tepla

(dříve hodnota k) je základní měrná jednotka při stanovení tepelných ztrát stavebního dílce. Udává množství tepla, které projde za časovou jednotku jedním m2 stavebního dílce při teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin. Měrnou jednotkou je W/m2K.

Udává tepelně izolační vlastnosti jednotlivých konstrukcí. Čím nižší hodnota U, tím má konstrukce lepší tepelně izolační vlastnosti.
Celková hodnota U není pouze součtem hodnot jednotlivých materiálů konstrukce, ale jeho součástí jsou i tepelné mosty a tepelné vazby mezi jednotlivými vrstvami konstrukce.

Součinitel U je dán vztahem U = 1/R
(příklad: pěnový polystyren má odpor tepla R = 5 m2K/W, součinitel prostupu tepla má potom hodnotu U = 1/5 = 0,2 W/m2K)

← Zpět